İçindekiler


BİRİNCİ KISIM ''HIRİSTİYANLIK İNANCI''

İnsan Tanrı'yla ilişki kurabilir
İnanıyorum ‘’inanıyoruz’’
I.   Tanrı arzusu
II.  Tanrı'yı tanımaya götüren yollar
III. Kilise'ye göre Tanrı'yı tanıma
IV. Tanrı'dan nasıl söz etmeli?

Tanrı'nın insanı karşılaması
Tanrı'nın Vahyi
I.  Tanrı "lütufkâr tasarısını" açınlıyor
II.  Vahyin evreleri
-Başlangıçtan beri,Tanrı kendini tanıtmaya çalışıyor
-Nuh’la yapılan antlaşma
-Tanrı İbrahimi seçiyor
-Tanrı İsrail halkını oluşturuyor
III. Mesih İsa - Tüm Vahyin Aracısı ve Bütünlüğü
-Tanrı sözü’yle herşeyi söyledi
-Başka Vahiy gelmeyecektir
Tanrısal vahyin iletimi
I. Havarilerden gelen Gelenek
-Havarilerin vaazı
-Havarilerin haleflerinde sürdürüldü
II. Dini Gelenek ile Kutsal Kitap arasındaki ilişki
-Ortak bir kaynak
-...iki farklı iletim yolu
-Havarilerin geleneği ve kilise gelenekleri
III. İman mirasının yorumu
-Kilisenin tümüne emanet edilen iman mirası
-Kilise’nin kesin Yetkinliği
-İman doğmaları
-İmanın doğaüstü anlamı
-İman anlayışında gelişim

Kutsal Kitap
I.   Mesih - Kutsal Kitabın biricik Sözü
II.  Kutsal Kitap gerçeği ve esini
III. Kutsal Ruh. Kutsal Yazılar'ın yorumcusu
-Kutsal Yazılar’ın Anlamı
IV. Kutsal Kitapların hepsi
-Eski Ahit
-Yeni Ahit
-Yeni ile Eski Ahit’in bütünlüğü
V. Kilise'nin yaşamında Kutsal Kitabın yeri

İnsanın Tanrı'ya yanıtı 
 İnanıyorum
I. İman itaati
-İbrahim - "inanlıların babası"
-Meryem Ana - "Ne mutlu inanmış olana"
II. "Kime inandığımı biliyorum"
-Tek Tanrı’ya inanmak
-Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa’ya inanmak
-Kutsal Ruh’a inanmak
III. İmanın nitelikleri
-İman bir lütuftur
-İman insana özgü bir eylemdir
-İman ve akıl
-İman özgürlüğü
-İmanın gerekliliği
-İmanda sebat
-İman - ebedi yaşamın başlangıcı
İnanıyoruz
I.  "Rab, Senin Kilisenin imanına bak"
II.  İmanın dili
III. Bir tek iman

Hıristiyanlık inancının açıklaması (ikrarı)
Credo (Hıristiyanlık İnanç İlkeleri Formülü)              
Havarilerin İnanç ilkeleri Formülü               
Tanrı Baba'ya inanıyorum
"Yerin ve göğün Yaradanı Her şey e Kadir Tanrı Baba'ya inanıyorum"
Tanrı'ya inanıyorum
I. "Tek bir Tanrı'ya inanıyorum"               
II. Tanrı adını açınlıyor
-Diri Tanrı
-"Merhamet ve sevecenlik Tanrısı"
-Tanrı tek VAROLAN’dır 
              
III. Tanrı "Var Olan Kişi"dir, Tanrı Gerçek ve Sevgi'dir
-Tanrı Gerçek’tir
-Tanrı Sevgi’dir               
IV. Tek Tanrı'ya olan inancın önemi
Baba
I. "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına"               
II. Tanrı'nın Üçlü-Birlik olarak açınlanması
-Oğul tarafından açınlanan Baba
-Kutsal Ruh’la açınlanan Baba ve Oğul
III. İman doktrininde Kutsal Üçlü-Birlik
-Üçlük Birlik dogmasının oluşması
-Kutsal Üçlü-Birlik dogması
              
IV. Tanrı'nın yapıtları ve Üçlü-Birlik'e ait misyonlar               
Herşeye Kadir
-"O istediği her şeyi yapar"
-"Herkese acırsın, çünkü Sen her şeyi yapabilirsin"

-Tanrı’nın görünüşteki güçsüzlüğünün gizi
Yaradan
I.  Yaratılış üzerine din görüşü              
II. Yaratılış - Kutsal Üçlü-Birlik'in eseri              
III. "Dünya Tanrı'nın yüceliği için yaratıldı"                
IV. Yaratılış Gizi
-Tanrı bilgeliği ve sevgisi aracılığıyla yaratır
-Tanrı "hiçten" yarattı
-Tanrı düzenli ve iyi bir dünya yarattı
-Tanrı yaratılışı aşar ve onda mevcuttur

-Tanrı yaratılışı korumakta ve taşımaktadır
V. Tanrı tasarısını gerçekleştiriyor: İlahi takdir 
-İlahi takdir ve ikincil nedenler
-İlahi takdir ve kötülüğün rezaleti 
              
Yer ve gök
I. Melekler
-Meleklerin varlığı - bir iman gerçeği
-Melekler kimlerdir?
-Mesih "bütün melekleriyle birlikte"
-Kilise yaşamında melekler 
II. Görünür dünya                
İnsan
I. "Tanrı'nın suretinde"               
II. "Ruh ve bedende bir"              
III. "Tanrı insanı erkek ve dişi olarak yarattı"
-Tanrı tarafından istenen eşitlik ve farklılık
-"Biri öteki için" - "ikide birlik"
IV.  Cennetteki insan
İnsanın düşüşü
I. Günahın terk ettiği yere lütuf dolup taştı
-Günah gerçeği
-İlk (asli) günah - imanın temel bir gerçeği
-İnsanın düşüşü ile ilgili anlatıyı okumak için
II. Meleklerin düşüşü
III.İlk (asli) günah
-Özgürlüğün denenmesi
-İnsanın ilk günahı
-Adem’in günahının insanlığa getirdiği sonuçlar
-Zorlu bir savaş ...

IV. "İnsanı ölümün pençesine bırakmadın" 
              

Tanrı'nın Oğlu Mesih İsa'ya inanıyorum
-İyi Haber: Tanrı Oğlunu gönderdi
-"Mesih’in akıl almaz zenginliğini bildirmek" (Ef 3, 8)
-Din eğitiminin merkezinde: Mesih
"Biricik Oğlu, Rabbimiz Mesih İsa'da"
I.  İsa                
II. Mesih                
III. Tanrı'nın biricik Oğlu                
IV. Rab

Tanrı'nın Oğlu insan oldu
I.   Kelâm neden cisimleşti?              
II.  Tanrı'nın insan olması              
III. Gerçek Tanrı ve gerçek insan              
IV.  Tanrı'nın Oğlu nasıl insan oldu?
-Mesih’in ruhu ve insani anlayışı
-Mesih’in insan iradesi
-Mesih’in gerçek bedeni
-İnsan olan Kelâm’ın Yüreği
              
 "... Kutsal Ruh'un kudretiyle. Bakire Meryem'den doğdu"
I. Kutsal Ruh'un kudretiyle...               
II.  ... Bakire Meryem'den doğdu
-Meryem’in alınyazısı
-Meryem’in Günahsız Olarak Doğması
-Meryem’in Tanrısal Anneliği
-Meryem’in bakireliği
-Meryem’in sürekli olarak bakire kalışı
-Meryem’in bakire olarak anne olmasının Tanrı tasarısındaki yeri
 
Mesih'in yaşamındaki gizler 
I. Mesih'in tüm yaşamı gizdir
-İsa’nın gizlerinin ortak çizgileri
-İsa’nın gizlerine olan ortaklığımız  
              
II. İsa'nın çocukluğunun ve gizli yaşamının gizleri
-Hazırlıklar
-Noel gizi
-İsa’nın çocukluğunun gizleri
-İsa’nın gizli yaşamının gizleri 
              
III. İsa'nın aleni yaşamının gizleri
-İsa’nın vaftizi
-İsa’nın Şeytan tarafından denenmesi
-Tanrı’nın Egemenliğinin bildirilmesi
-Tanrı’nın Egemenliğinin belirtileri
-"Egemenliğin anahtarları"
-Egemenliği önceden tatma: Transfigürasyon
-İsa’nın Kudüs’e çıkışı
-İsa’nın Kudüs’e Mesih gibi girişi 
              
"Mesih İsa, Pontius Pilatus döneminde acı çekmiş, çarmıha gerilmiş, ölmüş ve gömülmüştür"
İsa ve İsrail
I.  İsa ve Kutsal Yasa                
II. İsa ve Tapınak               
III.Isa ve İsrail'in tek ve Kurtarıcı Tanrı'ya olan imanı              
İsa çarmıha gerilerek öldü
I. İsa'nın davası
-İsa’nın ölümünden Yahudiler topluca sorumlu değildir
-Mesih’in çektiklerinden bütün günahkârlar sorumludur
II. Tanrı'nın esenlik tasarısında Mesih'in kurtarıcı ölümü
-"İsa Tanrı’nın belirlemiş olduğu  bir tasarı gereğince tutuklandı"
-"Kutsal Yazılar’a göre günahlarımız için öldü"
-Tanrı Onu bizim için günah yaptı
-Tanrı evrensel kurtarıcı sevgi inisiyatifini elinde tutmaktadır
III. Mesih kendi kendisini günahlarımız için Babasına sundu
-Mesih’in tüm yaşamı Baba’ya bir adaktır
-"Dünyanın günahını kaldıran Kuzu (Kurban)"
-İsa Baba’nın kurtarıcı sevgisini özgürce benimsiyor
-İsa canını isteyerek vereceğini Son Yemeğinde söyledi
-Getsemani bahçesindeki büyük keder
-Mesih’in ölümü tek ve nihai kurbandır
-İsa bizim itaatsizliğimizin yerine kendi itaatini koyuyor
-İsa Haç üzerinde kurbanını tamamlıyor
-Mesih’in kurbanına katılmamız 
              
Mesih İsa gömüldü
-Mesih bedeniyle mezarda
-"Kutsalını çürümeye terk etmeyeceksin"
-"Mesih’le birlikte gömülmek ... "  
              
Mesih Isa ölüler diyarına indi
Üçüncü gün ölüler arasından dirildi
I. Tarihi ve aşkın olay
-Boş mezar
-Dirilen Kişinin görünmeleri
-Dirilmiş Mesih’in insanlığının durumu
-İsa’nın Dirilişi aşkın bir olaydır
II.  İsa'nın Dirilişi - Kutsal Ruh'un eseri                
III. İsa'nın Dirilişinin anlamı ve sonucu               
"İsa göğe çıktı,Herşeye Kadir Tanrı'nın sağında oturmaktadır"                
"Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak amacıyla gelecektir"
I. Şanla yeniden gelecek
-Mesih şimdiden Kilisesiyle saltanat sürmektedir ...
-Mesih’in görkemli yeniden gelişi, İsrail’in umudu
-Kilise’nin en büyük denemesi  
              
II. Dirileri ve ölüleri yargılamak amacıyla
              
Kutsal Ruh'a inanıyorum
I.  Oğul ile Ruh'un birbirlerine bağlı misyonu              
II. Kutsal Ruh'un adı, sembolleri ve adlandırmaları
-Kutsal Ruh’un asıl adı
-Kutsal Ruh’un adlandırmaları
-Kutsal Ruh’un sembolleri  
              
III. Vaatler verildiği zamanda Kutsal Ruh ve Tanrı'nın Sözü
-Yaratılışta
-Vaat Ruhu
-Kutsal Yasa’da ve Teofanilerde
-Egemenlikte ve Sürgünde
-Mesih’i ve Onun Ruhunu bekleyiş
              
IV. Dünyanın sonunda Mesih'in Ruhu
-Vaftizci, Öncü ve Peygamber Yahya
-"Sevin, lütufla dolu olan"
-Mesih İsa 
              
V. Son zamanlarda Ruh ve Kilise
-Pentekost
-Kutsal Ruh - Tanrı’nın armağanı
-Kutsal Ruh ve Kilise

Kutsal Katolik Kilisesi'ne inanıyorum
Tanrı tasarısındaki Kilise
I. Kilise'nin adları ve imgeleri
-Kilise’nin sembolleri
II. Kilise'nin temeli, kuruluşu ve misyonu
-Baba’nın yüreğinde doğan bir tasarı
-Dünyanın başlangıcından beri belirlenen Kilise
-Eski Antlaşma’da hazırlanmış olan Kilise
-Mesih İsa tarafından kurulan Kilise
-Kutsal Ruh tarafından açığa vurulan Kilise
-Yücelikte tamamlanan Kilise
III. Kilise'nin gizi
-Kilise hem gözle görülebilir hem de tinseldir
-Kilise insanlar ile Tanrı arasındaki gizemli birliktir
-Esenliğin evrensel sırrı olan Kilise
Kilise - Tanrı'nın Halkı, Mesih'in Bedeni,Kutsal Ruh'un Tapınağı
I. Kilise - Tanrı'nın Halkı
-Tanrı Halkının özellikleri
-Kral, peygamber ve rahipler soyundan gelen bir Halk
II. Kilise - Mesih'in Bedeni
-Kilise İsa ile birlik olmak demektir
-"Bir tek Beden"
-"Bu Bedenin Başı Mesih’tir"
-Kilise Mesih’in Eşidir
III. Kilise - Kutsal Ruh'un Tapınağı
-Karizmalar
Kilise tek, kutsal ve Katolik (evrensel) ve havariseldir
I. Kilise tektir
-"Kilise’nin tekliğinin kutsal gizi"
-Birlik yaraları
-Birliğe doğru
II.  Kilise kutsaldır
III. Kilise Katoliktir
-"Katolik" sözcüğü ne anlama gelmektedir?
-Her özel Kilise "Katolik"tir
-Kim Katolik Kilisesi’ne mensuptur?
-Kilise ve Hıristiyan olmayanlar
-"Kilise’nin dışında esenlik yoktur"
-Misyon - Kilise’nin Katolikliğinin bir gereği
IV.  Kilise havariseldir
-Havarilerin misyonu
-Episkoposlar havarilerin halefleri
-Havarilik
Mesih, inanlıları - Hiyerarşi, laikler, adanmış yaşam
I. Kilise'nin hiyerarşik yapısı
-Papazlığa ne gerek var?
-Episkoposlar kurulu ve kurulun başkanı Papa
-Öğretme yükümlülüğü
-Kutlulaştırma yükümlülüğü
-Yönetme yükümlülüğü
II. Laik inanlılar
-Laiklerin eğilimi
-Laiklerin Mesih’in rahiplik yükümlülüğüne katılımı
-Laiklerin Mesih’in peygamberlik yükümlülüğüne katılımı
-Laiklerin Mesih’in krallık yükümlülüğüne katılımı
III. Adanmış yaşam
-İncil öğütleri, adanmış yaşam
-Sayısız dalı olan büyük bir ağaç
-Keşiş yaşamı
-Kendilerini adayan bakireler
-Dinsel tarikat yaşamı
-Bağımsız (laik) tarikatlar
-Havarisel yaşam toplulukları
-Adama ve misyon: Gelen Kralı bildirme
Azizler birliği
I. Tinsel iyiliklerin birliği
II. Gökteki ve yeryüzündeki Kilise'nin birliği
Meryem Ana - Mesih'in Annesi, Kilise'nin Annesi
I. Meryem'in Kilise'ye karşı Analığı
- ... O lütuf düzeninde Anamızdır
II. Meryem Ana kültü
III. Meryem Ana - Kilise'nin Ahretsel ikonası

Günahların bağışlanacağına inanıyorum
I. Günahların bağışı için tek bir vaftiz
II. (Cennet) Anahtarlarının gücü

Ölülerin dirileceğine inanıyorum
I. Mesih'in dirilişi ve bizim dirilişimiz
-Dirilişin adım adım açınlanması
-Ölüler nasıl dirilecekler?
-Mesih İsa ile birlikte dirilmek
II. Mesih İsa'da ölmek
-Ölüm
-Hıristiyan ölümünün anlamı

Ebedi yaşama inanıyorum
I.   Özel yargılama
II.  Cennet
III. Son arınma ya da Araf
IV.  Cehennem
V.   Kıyamet günü yargılaması
VI.  Yeni gökler ve yeni yeryüzü umudu
"Amin"


İKİNCİ KISIM  ''HIRİSTİYAN AYİNİ''
Nedenlitürji
Litürji sözcüğü ne anlama geliyor?
Yaşam kaynağı olarak litürji
Dua ve litürji
Din Eğitimi ve litürji

Kilise devrinde Paskalya gizi
I.  Baba, litürjinin kaynağı ve gayesi              
II. Litürjide Mesih'in çalışması
Yüceltilmiş Mesih ...
... havarilerin Kilisesinden beri ...
... yeryüzündeki litürjide mevcuttur
göksel litürjiye katılan ...
              
III. Litürjide Kutsal Ruh ve Kilise
Ruh Mesih’i kabul etmeye hazırlıyor
Kutsal Ruh Mesih’in gizini anımsatır
Kutsal Ruh Mesih’in gizini güncelleştiriyor
Kutsal Ruh’un birliği

Kilise sırlarında Paskalya gizi
I.   Mesih'in Kilise sırları              
II.  Kilise sırları              
III. İmanın Kilise sırları              
IV.  Esenliği sağlayan Kilise sırları               
V.   Ebedi yaşamı sağlayan Kilise sırları 

Kutsal ayinde Paskalya gizi
1. Konu: Kilise litürjisini kutlama (Ayin yapma)
I. Ayini kim yönetir?
-Göksel litürjiyi kimler kutluyor?
-Kutsal ayini yapanlar
              
II.  Ayin nasıl yönetilmeli?
-İşaretler ve simgeler
-Sözler ve eylemler
-Şarkı ve müzik
-Dinsel resimler
              
III. Ne zaman ayin yapılmalı?
-Litürjik zaman
-Rab’bin Günü
-Litürjik yıl
-Litürjik yılda Meryem Ana ve azizlerin günleri
-Dua saatleri litürjisi
              
IV. Nerede ayin yapılmalı?  
              
Çeşitli litürjiler ve gizin tekliği
-Litürji gelenekleri ve Kilise evrenselliği
-Litürji ve kültürler
 
Vaftiz sırrı
I.  Bu sırra ne ad verilir?              
II. Esenlik ekonomisinde Vaftiz
-Mesih’in Vaftizi
-Kilise’de Vaftiz
              
III. Vaftiz sırrı ayini nasıl yapılır?
-Hıristiyanlığa girme
-Ayinin gizbilimi
              
IV. Kim Vaftiz olabilir?
-Erişkinlerin Vaftizi
-Bebek Vaftizi
-İman ve Vaftiz
              
V.  Kim Vaftiz edebilir?              
VI. Vaftiz'in gerekliliği              
VII. Vaftiz nuru
-Günahların bağışlanması için ...
-Yeni bir insan
-Kilise’ye, Mesih’in Bedenine katılma
-Hıristiyanları birleştiren kutsallaştırıcı bağ
-Zamanla silinmeyen tinsel bir mühür ...
              

Güçlendirme sırrı(Vaftizi güçlendirme)
I.   Güçlendirme sırrının esenlik ekonomisindeki rolü               
II.  Güçlendirme riti ve işaretleri
-Güçlendirme sırrı töreni              
III. Güçlendirme sırrının etkileri               
IV.  Güçlendirme sırrını kim alabilir?              
V.   Güçlendirme sırrını kim verebilir? 

Efkaristiya sırrı
I.   Efkaristiya - Kilise yaşamının temeli ve doruk noktası              
II.  Bu Kilise sırrının adı nedir?              
III. Esenlik düzeninde Efkaristiya
-Ekmek ve şarap işaretleri
-Efkaristiya’nın kuruluşu              
IV.  Efkaristiya ayini
-Her çağın missa ayini
-Ayin düzeni
              
V. Efkaristiya kurbanı: Şükran duası, anısı, mevcudiyeti
-Baba’ya sunulan övgü ve şükran
-Mesih ve Bedeni olan Kilise’nin anısına sunulan kurban
-Sözlerinin ve Kutsal Ruh’un gücüyle Mesih’in orada hazır bulunması
VI. Paskalya sofrası
-"Hepiniz alın ve yiyin": Komünyon
-Komünyon’un sağladığı yararlar
              
VII. Efkaristiya - "Gelecekteki mutluluğun güvencesi"

Tövbe ve Barışma sırrı
I.  Bu sırra ne ad veriliyor?              
II. Vaftiz'den sonra neden Barışma sırrına gerek var?              
III.Vaftiz olanların tövbesi              
IV. İçten pişmanlık              
V.   Hıristiyan yaşamında tövbenin çeşitli biçimleri              
VI.  Tövbe ve Barışma sırrı
-Yalnız Tanrı günahları bağışlar
-Kilise’yle barışma
-Bağışlama sırrı
              
VII. Tövbekârın eylemleri
-Pişmanlık
-Günahları itiraf etmek
-Kefaret
VIII. Günah çıkartıcı
IX. İtiraf sırrının etkileri              
X.  Endüljanslar
-Endüljans nedir?
-Günahtan dolayı çekilecek cezalar
-Azizler birliğinde
-Tanrı’nın endüljansını Kilise aracılığıyla elde etmek
XI. Tövbe ve İtiraf sırrı töreni

Hastaları meshetme
I. Esenlik ekonomisinde bu sırrın temelleri
-İnsan yaşamında hastalığın yeri
-Tanrı önünde hasta
-İsa - Doktor
-"Hastaları iyileştirin ... "
-Hastalar için bir Kilise sırrı
II. Bu Kilise sırrını kim alabilir ve kim verebilir?
-Çok ciddi bir hastalık durumunda ...
-" ... Kilisenin ihtiyarlarını çağırsın"
III. Bu sır törenle nasıl verilir?              
IV. Meshetme töreninin etkileri  
V. Viatik, Hıristiyanın aldığı son Komünyon

Üçüncü bölüm; Hıristiyanların hizmetindeki Kilise sırları

Ruhbanlık sırrı
I. Bu Ruhbanlık sırrı adı nereden geliyor?               
II. Esenlik ekonomisinde Ruhbanlık sırrı
-Eski Antlaşma’da rahiplik
-Mesih’in biricik rahipliği
-Mesih’in biricik kâhinliğine iki şekilde katılım
-Kilise’nin Başı - Mesih’in kişiliğinde ...
- ... "Tüm Kilise adına"
              
III. Ruhbanlık sırrının üç derecesi
-Episkoposluk aşaması - Ruhbanlık sırrının en yüksek derecesi
-Papazlık aşaması - episkoposların yardımcıları
-Diyakosluk aşaması - "hizmet amacıyla"
IV.  Ruhbanlık ayini
V.   Ruhbanlık sırrını kim verebilir?
VI.  Ruhbanlık sırrını kim alabilir?              
VII. Ruhbanlık sırrının etkileri
-Silinmez tinsel mühür
-Kutsal Ruh’un lütfu
 

Evlilik sırrı
I. Tanrı'nın tasarısında evlilik
-Yaratılış düzeninde evlilik
-Günahın yönetimi altındaki evlilik
-Pedagoji yasaları altında evlilik
-Rab’de evlilik
-Tanrı Egemenliği uğruna bakire kalma
II.  Kilise nikah töreni
III. Eşlerin onayı
-Karışık evlilikler ve aykırı kültler
IV. Evlilik sırrının etkileri
-Evlilik bağı
-Evlilik sırrı lütfu
V. Evlilikte sevginin gerekleri ve iyilikleri
-Evliliğin tekliği ve bozulmazlığı
-Evlilikteki aşkta sadakat
-Üretkenlik yolunu açmak
VI. Aile Kilisesi

Kutsallaştırıcı ayinler
Dinsel törenlerin özel nitelikleri
Dinsel törenlerin değişik biçimleri
Halkın din duygusu

Hıristiyan cenaze töreni
I.  Hıristiyanın son Paskalyası              
II. Cenaze töreni  

ÜÇÜNCÜ KISIM  ''MESİH'TE YAŞAM''
İnsan - Tanrı'nın sureti 
Hrıstiyan,kendi değerini bil !
İki yol
Kutsal Ruh’ta yaşam
İnsan onuru
İnsan Tanrı’nın sureti

Gerçek mutluluğa olan eğilimimiz
I.   Gerçek mutluluklar              
II.  Mutluluk isteği              
III. Gerçek Hıristiyan mutluluğu 

İnsanın özgürlüğü
I.  Özgürlük ve sorumluluk              
II. Esenlik düzeninde insan özgürlüğü 

İnsan davranışlarının ahlâka uygunluğu
I.  Ahlâka uygunluğun kaynakları              
II. İyi eylemler ve kötü eylemler  

Tutkuların ahlâka uygunluğu
I.  Tutkular              
II. Tutkular ve ahlâklı yaşam 

Ahlâki vicdan
I.   Vicdan hesabı              
II.  Vicdanın oluşumu              
III. Vicdana göre karar vermek              
IV.  Hatalı karar

Erdemler
I. İnsani erdemler
-Ana erdemler
-Erdemler ve lütuf
              
II. Tanrısal erdemler
-İman
-Umut
-Sevgi
              
III. Kutsal Ruh'un armağanları ve meyveleri

Günah
I.  Bağışlama ve günah              
II. Günahın tanımı              
III.Günahların çeşitliliği              
IV. Günahın tehlikeliliği: Ölümcül günah ve hafif günah              
V.  Günahın hızla çoğalması 
              
Birey ile toplum
I. İnsanın görevinin toplumsal karakteri              
II. Dine dönüş ve toplum 
 
Toplum yaşamına katılma
I.  Otorite              
II.  Kamu yararı              
III. Sorumluluk ve işbirliği

Sosyal adalet
I.  İnsana saygı              
II. İnsanlar arası eşitlik ve farklılık              
III.İnsanlar arası dayanışma 

Ahlâk yasası
I.   Doğal ahlâk yasası              
II.  Eski Ahit'teki Yasa              
III. Yeni Yasa ya da İncil Yasası
 
Nur ve aklanma
I.   Aklanma              
II.  Nur              
III. Seva              
IV. Hıristiyan kutsallığı

Kilise - ana ve eğitimci
I. Ahlâki yaşam ve Kilise'nin Öğretme Yetkisi              
II. Kilise'nin buyrukları              
III. Ahlâki yaşam ve misyoner tanıklığı              
IV.  On emir 

On emir
-Hıristiyan formülü
-"Hocam, ne yapmalıyım ... ?"
-Kutsal Kitap’ta On emir
-Kilise Geleneğinde On emir
-On Emrin bütünlüğü
-On emir ve doğa yasası
-On Emrin zorunluluğu
-"Bensiz hiçbir şey yapamazsınız"

Birinci emir
I. "Tanrın olan Rab'be tapacak ve ona kulluk edeceksin"
-İman
-Umut
-Sevgi
              
II. "Yalnız ona kulluk edeceksin"
-Tapınma
-Dua
-Kurban
-Vaatler ve adaklar
-Dinin toplumsal görevi ve dinsel özgürlük hakkı
              
III. "Karşımda başka ilahların olmayacak"
-Boş İnanç
-Puta tapma
-Kâhinlik ve büyücülük
-Dinsizlik
-Ateizm
-Agnostisizm (Bilinemezcilik)
 
IV. "Kendin için oyma put yapmayacaksın"  
              

İkinci emir
I.  Rab'bin adı kutsaldır              
II. Rab'bin adını boş yere ağza alma              
III.Hıristiyan adı
              

Üçüncü emir
I.  Sept günü              
II. Rab'bin günü
-Diriliş günü: Yeni yaratılış
-Pazar - Sept’in gerçekleştirilmesi
-Pazar günkü Efkaristiya ayini
-Pazar günü zorunluluğu
-Lütuf günü ve işi durdurma

              

Dördüncü emir "Benzerini kendin gibi seveceksin"
I. Tanrı tasansında aile
-Ailenin doğası
-Hıristiyan ailesi
              
II. Aile ve toplum              
III. Aile üyelerinin görevleri
-Çocukların görevleri
-Anne babaların görevi
              
IV. Aile ve Tanrı'nın Egemenliği              
V.  Sivil toplumda otoriteler
-Otorite sahiplerinin görevleri
-Vatandaşların görevleri
-Devlet ve Kilise

Beşinci emir Cinayet işlemeyeceksin (Çık 20, 13)
I. İnsan yaşamına saygı
-Meşru müdafaa
-Cinayet
-Kürtaj
-Ötenazi
-İntihar
II. Kişilerin onuruna saygı
-Başkasının ruhuna saygı: Skandal
-Sağlığa saygı
-Kişiye saygı ve bilimsel araştırmalar
-Bedenin bütünlüğüne saygı
-Ölülere saygı
III. Barışı koruma
-Barış
-Savaşı engellemek


Altıncı emir
I. "Tanrı insanı erkek ve kadın olarak yarattı"
II. İffetli olma çağrısı
-Kişinin namusluluğu (bütünlüğü)
-Kendini bütünüyle verme
-İffetliliğin değişik biçimleri
-İffete aykırı durumlar
-İffet ve eşcinsellik
III. Eşler arasındaki aşk
-Eşlerin sadakati
-Evlilikte dölleyicilik
-Çocuklar bir armağandır
IV. Evlilik onuruna karşı işlenen günahlar
-Boşanma
-Evlilik onuruna karşı işlenen diğer günahlar

Yedinci emir
I.  Her insanın yeryüzü mal ve mülkünü kullanma ve özel mülkiyet hakkı
II. İnsanlara ve onların mal ve mülküne saygı
-Başkalarının mal mülküne saygı
-Yaratılışın bütünlüğüne saygı
III. Kilise'nin sosyal öğretisi
IV. Ekonomik yaşam ve Sosyal adalet
V.  Uluslararası dayanışma ve adalet
VI. Yoksulları sevmek

Sekizinci emir
I. Gerçekte yaşamak
II. "Gerçeğe tanıklık etmek"
III. Gerçeğe karşı kabahatler
IV. Gerçeğe saygı
V.  Toplumsal iletişim yollarının kullanımı
VI.  Gerçek, güzellik ve dinsel sanat

Dokuzuncu emir
I. Yüreğin arınması
II. Arılık için mücadele

Onuncu emir
I.   Aşırı istek bozukluğu
II.  Kutsal Ruh'un istekleri
III. Yürek yoksulluğu
IV. "Tanrı'yı görmek istiyorum"

DÖRDÜNCÜ KISIM ''HRISTİYAN DUASI''

Hıristiyan yaşamında duanın yeri
Dua nedir?
-Tanrı’nın armağanı olarak dua
-Antlaşma olarak dua
-Birlik olarak dua
  
Duanın açınlanması
Herkesin duaya çağrılması

Eski Ahit'te
Yaratılış dua kaynağı
Vaat ve İman duası
Musa ve aracının duası
Davut ve Kralın duası
İlya, peygamberler ve yürekten dine dönme
Mezmurlar,cemaatin duası

Zaman dolduğunda
İsa dua ediyor
İsa dua etmesini öğretiyor
İsa duayı kabul ediyor
Meryem Ana’nın duası

Kilise döneminde
I.   Takdis ve tapınma
II.  Dilek duası
III. Şefaat için dua
IV.  Şükran duası
V.   Övgü duası

Duanın kaynakları
Dua geleneği
Tanrı’nın sözü
Kilise litürjisi
Tanrısal erdemler

Dua yolu
Baba’ya dua
İsa’ya dua
’’Gel, Ey Kutsal Ruh’’
Tanrı’nın Kutsal Annesi’nin birliğinde

Dua için kılavuzlar
Bir sürü tanık
Duanın hizmetlileri
Dua etmeye uygun yerler

Dua ifadeleri
I. Sesli dua
II. Meditasyon
III. İçsel dua

Dua mücadelesi
I.  Duaya karşı koymalar
II. Yüreğin alçakgönüllü uyanıklığı
-Duadaki zorluklara karşı
-Duada ayartmalara karşı
III. Evlât güveni
-Dileğimizin kabul edilmediğinden neden şikayet ediyoruz?
-Duamız nasıl etkili olur?
IV. Sevgide sebat etmek

İsa'nın Başrahiplik duası

Bütün İncil’in özeti
Rab'bin duası
"Göklerdeki Babamız!"
"Bütün İncil'in özeti"
I.  Kutsal Yazıların merkezinde
II. "Rab'bin duası"
III. Kilise'nin duası

"Göklerdeki Babamız"
I. "Tam güvenle yaklaşmaya cesaret etmek"
II. "Baba!"
III. [Bizim] Babamız
IV.  "Göklerdeki"

Yedi dilek
I. "Adın kutsal kılınsın"
II. "Egemenliğin gelsin"
III. "Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun
IV. "Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver"
V. "Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de suçlarımızı bağışla"
VI. "Ayartılmamıza izin verme"
VII. "Kötü olandan bizi kurtar"


Kısaltmalar

AA  Apostolicam actuositatem
AG Ad gentes
Amo               Amos
Ap  Apokalypsis
APF               Tanrı Halkının Credo'su: Resmi iman beyanı
Bar  Baruh'un Kitabı
Ben De Benedictionibus
Bil Bilgelik Kitabı
CA Centesimus annus
Catech.R.  Catechismus Romanus
CCEO  Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium
CD Christus Dominus
CDF İnanç Doktrini Kongregasyonu
CIC  Codex Iuris Canonici
CL  Christifidelis laici
COD Conciliorum oecumenicorum dectera
CT  Catechesi tradendae
Çık Çıkış
Dan  Danyel
DCG Directorium Catecheticum Generale
DeV Dominum et Vivificantem
DH Dignitatis humanae
DM Dives in misericordia
DS   Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarati onum de rebus fidei et  morum
DV Dei Verbum
Ef Efeslilere Mektup
EN Evangelii nuntianti
Es  Ester
Ey  Eyüp
Ez   Ezra
Ezg Ezgiler Ezgisi
FC Familiaris consortio
Fil Filimun'a Mektup
Fil Filippililere Mektup
Gal Galatyalılara Mektup
GE Gravissimum edueationis
GS  Gaudium  et  spes
Hab Habakuk
Hag Hagay
Hak Hakimler
Hez Hezekiel
Hİ  Havarilerin işleri
Hoş  Hoşeya
HV Humana; vitae
IGLH İntroductio generalis LH
IGMR İnstitio generalis MR
IM İnter mirifica
İbr İbranilere
İş İşaya
Kol Koloselilere Mektup
1Kor Korintlilere 1 .Mektup
2 Kor Korintlilere 2. Mektup
1Kr  1. Krallar
2Kr 2. Krallar
LE  Laborem exercens
Lev Levililer
LG Lumen gentium
LH  Dua saatleri
Lk  Luka
LXX  Eski Ahit'in Yetmişler tarafından Yunanca çevirisine göre
1 Mak  Makabelerin 1. Kitabı
2Mak Makabelerin 2. Kitabı
Mal  Malaki
MC Marialis cultus
MD  Mulieris dignitatem
Mes  Meseller
MF Mysterium fidei
Mika Mika
Mk Markos
MM  Mater  et  magistra
MR  Missel Romain
Mt Matta
Mzm  Mezmurlar
NA Nostra aetate
Na Nahum
Ne Nehemya
Ob  Obadya
OBA  Ordo baptismi adulttorum
OBP Ordo baptismi parvulorum
OCf Ordo confirmationis
OcM  Ordo celebrandi Matrimonium
OCV Ordo consecrationis virginum
OE  Orientalium ecclesiarum
OEx  Ordo exsequiarum
off. lect. office des lectures
OICA Ordo initiationis christianae adultorum
OP Ordo poenitentiae
OT Optatem totius
PC Perfectae caritatis
1Pet Petrus'un 1. Mektubu
2 Pet Petrus'un 2. Mektubu
PO  Presbyterorum ordinis
PP Popularum progressio
PT Pacem in terris
RH Redemptor hominis
RM Redemtoris Mater
Rom Romalılara Mektup
RP  Reconciliatio et poenitentia
Rut Rut
1Sam 1. Samuel
2 Sam 2. Samuel
Sayı Sayılar
SC Sacrosanctum concilium
1Sel  1 Selaniklilere
2 Sel 2 Selaniklilere
Sir Sirak Kitabı
SRS Sollicitudo rei socialis
1Tar 1. Tarihler
2 Tar 2. Tarihler
Tes  Tesniye
1Tim Timoteyus'a 1. Mektup
2 Tim  Timoteyus'a 2. Mektup
Tit Titus'a Mektup
Tob  Tobit'in Kitabı
Tse Tsefanya '
UR  Unitatis redintegratio
Vaiz Vaiz
Vg Vulgata, Kutsal Kitabın Latince çevirisi
Yah  Yahuda'nın Mektubu
Yak Yakup'un Mektubu
Yar Yaratılış
Yer Yeremya
Yeşu  Yeşu
Yoel Yoel
1Yu   Yuhanna'nın 1. Mektubu
2Yu  Yuhanna'nın 2. Mektubu
3Yu   Yuhanna'nın 3. Mektubu
Yu  Yuhanna
Yud  Yudit'in Kitabı
Yun Yunus
Zek Zekeriya